SCIENTOLOGI ER EN RELIGION

Scientologi har mange felles overbevisninger med andre religioner og filosofier. Scientologi betrakter Mennesket som et åndelig vesen som består av noe annet og mer enn kjøtt og blod. Dette er selvfølgelig et synspunkt som er svært forskjellig fra de rådende vitenskapelige tankene i dag, som betrakter mennesket utelukkende som noe materielt, en avansert kombinasjon av kjemiske forbindelser og stimulus-respons-mekanismer.

Scientologi antar at mennesket grunnleggende sett er godt, ikke ondt, og at det er menneskets erfaringer som har ledet ham til å begå onde handlinger – ikke hans natur. Ofte prøver man feilaktig å løse sine problemer ved bare å ta sine egne interesser i betraktning, noe som så forårsaker problemer både for en selv og for andre.

Scientologi tror at mennesket beveger seg framover i den grad det holder fast ved sin åndelige integritet og sine verdier og fortsetter å være ærlig og anstendig. Faktisk forverres man i den grad man fjerner seg fra disse verdiene.

Men fordi menneskene grunnleggende sett er gode, er de i stand til å oppnå åndelig framgang. Og det er Scientologis mål å bringe dem til et punkt hvor de er i stand til å ordne opp i sine egne liv og løse sine problemer.

Tidligere bestrebelser på å hjelpe folk forsøkte å løse deres problemer for dem, og i dette henseende er Scientologi annerledes. Scientologi mener at en person som bringes i en posisjon hvor han kan øke sine evner, hvor han bedre kan se tilværelsen i øynene, hvor han lettere kan gjenkjenne faktorene i livet sitt, så er han også i en posisjon hvor han er i stand til selv å løse sine egne problemer og slik forbedre sin egen tilværelse.